Value Proposition Design

by sandberg

Visualisera, utvärdera & förändra din affärsmodell

Funderar du på

 • starta upp ett nytt företag?
 • hur du kan förbättra ditt nuvarande erbjudande?
 • nya innovativa sätt att driva ditt företag på?

I vårt innovationsprogram får du

 • kunskaper om hur en affärsmodell fungerar
 • hur man positionerar sig i en stark konkurrensutsatt marknad
 • hur du skall utveckla företagets affärsmodell

Ta fram en lyckad affärsmodell i 9 steg

Din affärsidé beskriver företagets kärna. Den formuleras kort i några meningar: ”vad”, ”hur”, ”till vem” och ”varför”. Din affärsmodell visar erbjudandet i detalj, hur de olika delarna i organisationen arbetar.
 
Bästa sättet att beskriva en affärsmodell är i form av nio centrala byggstenar, som visar hur ni som företag planerar att tjäna pengar.  De nio byggstenarna kretsar kring fyra centrala områden: Kunder, erbjudande, infrastruktur och ekonomisk bärkraft.  Affärsmodellen är som en ritning av en strategi som ska implementeras i en organisations strukturer, processer och system.

 

Vi hjälper dig att utveckla den affärsmodell som krävs för att skapa tillväxt och förhoppningsvis även bidrar till en bättre värld.

För vem skapar du värde? Vilka är dina viktigaste kunder?

Kunderna utgör kärnan i alla affärsmodeller. Utan lönsamma kunder kan inget företag överleva särskilt länge. För att förbättra sin förmåga att tillfredställa kunderna kan ett företag dela upp dem i olika segment efter gemensamma behov, gemensamma beteenden eller andra utmärkande drag. En affärsmodell kan definiera ett eller flera stora eller små kundsegment. En organisation måste fatta ett medvetet beslut om vilka segment man ska riktas sig till och vilka segment man tänker bortse  från. När detta beslut väl har fattats kan man utforma en detaljerad affärsmodell utifrån en stark insikt om specifika kundbehov.

 

Vilket värde levererar du till kunden?

Värdeerbjudandet är skälet till att alla kunder väljer ett visst företag framför ett annat. Det löser ett problem eller tillgodoser ett behov som kunden har. Varje värdeerbjudande består av en utvald kombination av produkter och/eller tjänster som riktar sig till ett specifikt kundsegment. En samling av fördelar som ett företag erbjuder sina kunder. Vissa värdeerbjudanden kan vara innovativa och erbjuda ett nytt eller revolutionerande erbjudande. Andra kanuppvisa stora likheter med befintliga marknadserbjudanden, men har ytterligare några funktioner eller särdrag.

Genom vilka kanaler vill dina kundsegment bli nådda?

Det är genom kanalerna för kommunikation, distribution och försäljning som ditt företag samspelar med kunderna. Kanalerna skapar kontakt mellan kunden och ditt företag och är avgörande för hur kunderna uppfattar ditt företag. Kanalerna har flera funktioner:

 • Öka kundernas medvetenhet om ditt företags produkter
 • Hjälpa kunderna att bedömma företagets värdeerbjudande
 • Göra det möjligt för kunderna att handla av dig
 • Leverera ett värdeerbjudande till kunderna
 • Erbjuda support till kunderna efter köpet

Vilken typ av relationer förväntar sig kundsegmenten att du ska etableera och upprätthålla med dem?

 

Ett företag bör precisera vilken slag relation det vill etablera med varje kundsegment. Denna relation kan vara allt från personlig till automatiserad. Valet av kundrelation kan ha följande bakomliggande motiv:

 • Värva nya kunder
 • Behålla kunder
 • Öka försäljningen

Vilket värde är kunderna villiga att betala för?

Ett företag måste ställa sig frågan: Vilket värde är varje kundsegment villiga att betala för? Lyckas man besvara den frågan kan företaget generera ett eller flera intäktsflödenfrån varje kundsegment. Varje intäktsflöde kan ha olika prisättningsmodeller, som fasta katalogpriser, förhandlingsbara priser, marknadsberoend, volymberoende eller flexibel prisättning.

Vilka nyckelresurser kräver ditt värdeerbjudande?

Alla affärsmodeller är beroende av nyckelresurser. Dessa gör det möjligt för ett företag att skapa och erbjuda ett värdeerbjudande, få genomslagskraft på marknaden, upprätthålla relationer med kunder och generera intäkter. Det krävs olika nyckelresurser beroende på vilken typ av affärsmodell man har. Ett företag som tillverkar behöver kapitalintensiva produktionsanläggningar medan ett företag som konsultar har starkare fokus på personal. Nyckelresurser kan vara fysiska, ekonomiska, intellektuella eller mänskliga.

Vilka nyckelaktiviteter kräver ditt värdeerbjudande?

Varje affärsmodell krver et antal nyckelaktiviteter. Dessa är viktiga för attföretaget skall kunna uppnå framgång. På samma sätt som nyckelresurser är de nödvändiga för att man skal kunna skapa och ge ett värdeerbjudande, få genomslagskraft på marknaden, upprätthålla goda kundrelationer och generera intäkter.

Vilka är dina nyckel-partners/leverantörer?

Företag ingår partnerskap av många olika anledningar och partnerskap håller på att bli en hörnsten i många affärsmodeller. Företag bildar allianser för att optimera sina affärmodeller, minska riskerna och förvärva resurser.

 • Strategiska allianser mellan icke-konkurrenter
 • Strategiska parnterskap mellan konkurrenter
 • Samriskbolag för att utveckla nya företag
 • Relationer mellan köpare och leverantör som en försäkring om fortlöpande leveranser

Vilka är dina viktigaste kostnader som följer med affärsmodellen?

Att skapa och leverera värde, upprätthålla goda kundrelationer och generera vinst ger upphov till kostnader. De kan beräknas relativt enkelt så snart man har definieratnyckelresurser, nyckelaktiviteter och nyckelpartnerskap. Vissa affärmodeller är mer kostnadsdrivna än andra.

Är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig att nå dina företagsmål? Jag vägleder dig och ditt företag med unika lösningar. Allt du behöver göra är att lämna dina kontaktuppgifter så kontaktas du inom kort.