7 tips på hur du kommer igång med OKR

7 tips på hur du kommer igång med OKR

För ett framgångsrikt företag är det viktigt att veta vad dina mål och nyckelresultat är. Objectives är de specifika mål som du vill uppnå, medan nyckelresultat är de mätbara milstolpar som du behöver för att nå dina mål. Att ha en tydlig förståelse för vad dina mål och nyckelresultat är hjälper dig att skapa en handlingsplan och hålla dig på rätt spår för att nå dina mål.

1. Sätt upp gemensamma mål (Objectives)

Börja med att fokusera på Mål för verksamheten. Dessa ska ange var du vill utvecklas, det vill säga riktningen. Försök att fokusera på högst 3-5 stycken, fokusera på de viktiga sakerna. Ett exempel på Målsättning kan vara ”Vi ska bli dominerande i Norden inom digital marknadsföring”. Tidsramen kan vara de kommande 12 månaderna. 

 

2. Förankra

Nästa steg är att förankra målen inom företaget. Alla måste förstå varför dessa är viktiga mål att arbeta mot. Om du inte kan övertyga resten av företaget varför du har valt dessa mål, så är det kanske inte de rätta målen. 

 

3. Sätt upp key results

Det är dags för dig att ställa in nyckelresultat för varje mål, de ska svara på hur ni vet att ni är på rätt väg, dvs en milstolpe. Nyckeln här är att det måste vara mätbart, det bör inte råda några tvivel om du har uppnått ditt nyckelresultat eller inte

Låt teamen ta fram sina nyckelresultat tillsammans. På så sätt blir det konkret för alla hur varje team bidrar till slutresultatet. Att förstå hur du bidrar till det övergripande resultatet är ganska tillfredsställande och uppmuntrar dig att känna ansvar och är hängiven att arbeta bra också. Inte heller här ska man sätta upp för många, hitta de milstolpar som är de viktigaste att nå för att uppnå de Objective ni enats kring, max 3-5 stycken. Tidsperioden kan vara ett kvartal.

 

4. Dags för aktiviteter

Skapa konkreta aktiviteter – initiativ – som ska genomföras för att förverkliga de olika nyckelresultaten.

 

5. Följ upp kontinuerligt

Att följa är dock den viktigaste delen av att sätta upp mål, så det måste ha högsta prioritet. Gör det till en vana till exempel en gång i veckan i samband med ditt teammöte.

 

6. Utvärdera

När tidsperioden har nått sitt slut gör ni en gemensam utvärdering i teamet och på företagsnivå. Med OKRs är det lite annorlunda. Objectives ska vara så ambitiöst satta att om ni når 70% av de Key Result ni har satt upp, så ska ni vara nöjda. Når ni 100% får ni höja ribban till nästa gång. Har ni bara nått t ex 10%, så fundera på varför, kanske har ni för många Key Results vilket gör det omöjligt att fokusera på alla.

 

7. Planera för en ny period

Du kan behöva uppdatera dina mål så att dina prioriteringar förblir aktuella. Sedan är det bara att köra i gång igen från steg 3 för nästa tidsperiod, förslagsvis nästa kvartal.